Saue ja Rae haridusjuhid ühises arenguprogrammis

Mai keskpaigas lõpetas grupp Rae ja Saue haridusjuhte pool aastat kestnud ühise grupisupervisiooni, mis oli jätkuks eelmisel aastal alguse saanud juhtide arendamisele kahe valla koostöös.

Supervisiooni eesmärk on haridusasutuste juhtide professionaalsuse toetamine ja koostöö kolleegidega. Supervisiooni teemad lepitakse kokku osalejatega ning need lähtuvad haridusjuhtide tööalastest juhtumitest ja tööga seotud probleemidest. Tegevuse taustaks on haridusjuhi kompetentsimudel. Fookuses on juhi töö need aspektid, mis on seotud teiste inimestega, ennekõike laste, õpilaste, vanemate, töötajate, teiste juhtide ja koostööpartneritega.

Sarnane taustsüsteem ja väljakutsed

Rae ja Saue valla koolide, lasteaedade ja huvikoolide juhid kohtusid kord kuus kolleegidega. Superviisor Mari Nõmme juhendamisel otsiti lahendusi tööalastele probleemidele ning jagati üksteisega kogemusi.

Rae ja Saue vallal on palju ühist, mõlemad on kiirelt arenevad vallad, kus on haridusvaldkonna väljakutsed sarnased: kooli- ja lasteaiakohtade loomine, õpetajate leidmine ja hoidmine. Ühine on ka arusaam, et hariduse kvaliteedi tagamise võtmetegur on professionaalsed ja edukad kooli- ja lasteaiajuhid, kes on motiveeritud ning loodud on koostöine ja usalduslik võrgustik.

Kuna nii Saue kui Rae valla haridusjuhid olid varem väljendanud soovi supervisiooni meetodit katsetada, siis alustati valdade ühise arenguprogrammiga 2021. aasta sügisel.

Kuna kahe valla peale on haridusjuhte 30, moodustati kaks gruppi, mõlemas olid läbisegi nii Saue kui Rae valla ja nii koolide, lasteaedade kui huvikoolide juhid. Kohtuti kord kuus vaheldumisi Saue ja Rae valla erinevates haridusasutustes, mis andis hea võimaluse tutvuda ka nendega.

Kui esimene supervisioon detsembris lõppes, oli tagasiside positiivne. Peeti oluliseks just mitmekesiseid gruppe ja koostööd teise valla juhtidega. Alustavate juhtide jaoks oli lisaväärtuseks kolleegidega tutvumine ning tõdemus, et kogenud juhtidel on alustajatega sarnased murekohad.

Supervisioon eeldab inimese valmisolekut enda avamiseks ja probleemide lahendamiseks koos teistega. Pooled juhid soovisid peale esimest supervisooni kohtumistega jätkata. Moodustati uus grupp, mis kohtus kord kuus nii Sauel kui Raes ja kogenud juhtidega liitusid ka vahepeal tööd alustanud juhid.

Kevadel supervisiooni lõpetamisel ja edasisi plaane seades selgus taas, et sellist koostöös arenguvõimalust paljud juhid väga hindavad ja soovivad ka uuel õppeaastal jätkata. Saue ja Rae valla koostöö haridusjuhtide arendamisel kindlasti jätkub.

Laieneb ka ametnikele

Aasta jooksul, mil Saue ja Rae valla haridusjuhid enesearengule pühendasid, jõudis positiivset tagasisidet ka mõlema valla haridusametnikeni. Tänaseks on küpsenud plaan sügisest pakkuda supervisiooni võimalust ka Saue ja Rae valla ning nende naabrite haridusametnikele.

Eks ametnikegi elus ole palju probleeme, mille lahendamisel kuluvad ära naabrite abi ja head mõtted. Supervisioon on hea võimalus juhitud protsessis uusi kogemusi, head nõu ja tuge saada.

Lisakast

Arvamused osalejatelt

Mari Nõmm, konsultant, superviisor, OÜ Arengupartner

Haridusjuhist sõltub meie elus väga palju. Seepärast on tähtis, et ta tunneks end hästi, saaks raskuste korral tarka tuge, et tal oleks töisteks tegemisteks häid ideid ja värsket vaadet. Just seda supervisioonis osalejad üksteisele pakuvad. Muidugi pole ka supervisioon tööriist kõigi jaoks. See eeldab ja arendab avatust, eneseanalüüsioksust, tundlikkust teiste suhtes. Mul on hea meel, et osalejad ning Rae ja Saue vald usaldasid mind oma kaaslaseks sel teel.

Diana Kuntor, Saue lasteaed Midrimaa direktor

Sain supervisioonil osaleda esimest korda. Teadsin küll, et seda meetodit kasutatakse tööalaseks jõustamiseks, nõustamiseks ja erialaseks enesearendamiseks, kuid pigem olin siiani leidnud superviseerimise võimaluse oma töötajate jaoks.

Paraku vajab samasugust tuge aeg-ajalt ka organisatsiooni juht ning eriti hea tundus, et kaasatud olid ka Rae valla haridusjuhid. Jagasime tööalaseid rõõme ja muresid, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Kolleegide kogemuste ja näidete põhjal sain analüüsida iseenda professionaalsust, hoiakuid ja hakkamasaamist juhina, kinnitust enda õigele või valele käitumisele. Superviisor Mari Nõmm tõmbas vajadusel pidurit või suunas keskenduma teemale läbi huumori ja toetavate näidete.

 

Marju Randlepp, Rae valla haridus- ja kultuuriameti juhataja

Birgit Tammjõe-Tulp, Saue valla haridusosakonna juhataja