Saue valla ametlikud teated

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Saue Vallavalitsus algatas 15.06.2022. aasta korraldusega nr 700 Hüüru külas Veski tee 11a (72701:001:2048, suurus 7136 m², 100% elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kaheks maaüksuseks, millest väiksem (kuni 2400 m²) jääb elamumaaks ja suurem ehitusõiguseta maaüksus (4829 m²) määratakse maatulundusmaaks.
Eesmärk on elamumaa krundile määrata ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Juurdepääs kinnistule on 11185 Hüüru-Alliku-Saue kõrvalmaanteelt. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas. Planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.
Kinnistu piirneb ida poolt Vääna jõega, millel on kalda ehituskeeluvööndiks 50 m, kuhu hoonestust ei kavandata. Olemasolev hoonestus alal puudub.
Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega.
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Saue valla veebilehel .
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Monika Kõivult: telefon +372 5301 8124, e-post monika.koiv@sauevald.ee.
 
DETAILPLANEERINGU AVALIKUSTAMINE
Saue Vallavalitsus võttis 15.06.2022. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Vanamõisa küla Välja tee 53, 55, 57 ja Viirpuu üldmaa 1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.
Planeeringuala asub Vanamõisa külas Viirpuu, Välja ja Ojakalda tee ääres paiknevate elamute vahelisel maa-alal. Planeeringualast lõuna poole jääb Tallinna–Keila raudtee ja Saue linn.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistud 18-ks elamu-, sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse 15 üksikelamukrunti. Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt planeeringualale juurdepääsutee rajamiseks koos jalgratta- ja jalgteega, mis hakkab kulgema Ojakalda teelt kuni Viirpuu teeni, mahasõitudega Välja teeni. 
Planeeringualasse on hõlmatud valla omandis olev kinnistu (Viirpuu üldmaa 1, suurusega 3431 m²), kuhu kavandatakse transpordimaa krunt, et tagada juurdepääs Viirpuu teeni, kaks jalgratta- ja jalgteed rajatakse planeeringualalt kuni Välja tee äärde rajatud kergliiklusteeni.
Lisaks kavandatakse kaks sotsiaalmaa (100% üldkasutatav maa) krunti. Ühele krundile kavandatakse rajada laste mänguväljak. Teine kinnistu jääb koos haljastusega puhveralaks Tallinna–Keila raudtee äärde.
Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, kruntide tehnovarustus (vee- ja kanalisatsioonitrassid vee-ettevõtja määratud liitumispunktideni, välisvalgustus, elektrivarustus, sidevõrgud, tuletõrje veevarustus ning sademevesi), haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Tegemist on hoonestamata maa-alaga. Planeeritava maa-ala suurus on ca 4,4 ha.
Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses, millega saab tutvuda Saue valla veebilehel sauevald.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud.
Detailplaneeringu avalikustamine toimub 11.07.2022 kuni 24.07.2022 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses Veskitammi 4, Laagri alevik. Halduskeskuses on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga kohapeal. Elektrooniliselt saab detailplaneeringu materjaliga tutvuda valla veebilehel.
Lähemat informatsiooni annab planeeringute peaspetsialist Maili Metsaots: + 372 5301 9887, maili.metsaots@sauevald.ee.
 
Pildil Vanamõisa küla Välja tee 53, 55, 57 ja Viirpuu üldmaa 1 kinnistute planeeringu asukohaskeem
 
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED
Lagendiku AÜ 4Vansi külas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Vansi külas Lagendiku AÜ 4 kinnistul (katastritunnus 29705:035:0007, 828 m², 100% elamumaa) elukondliku hoone püstitamiseks (seadustamiseks).
Eluhoone rajamine sobitub oma otstarbelt ja mahult teda ümbritsevate teiste aiamajade/üksikelamute ning nende abihoonete vahele, mis on samaväärne piirkonna tänase hoonestuslaadiga. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga.
Arvamused esitada hiljemalt 09.07.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.
 
Metsa tn 31 Laagri alevikus
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimustega Möldre ja Veski kvartalite detailplaneeringu täpsustamiseks. Taotleja soovib suurendada Laagri alevikus Metsa tn 31 krundi (katastritunnus 72701:005:1890, 1783 m², 100% elamumaa) lubatud hoonestusala kuni 10%, võrreldes Möldre ja Veski kvartalite detailplaneeringus sätestatuga (Veski kvartali detailplaneering on kehtestatud Saue Vallavolikogu 29. aprilli 1997. aasta otsusega) seoses olemasoleva üksikelamu lammutamisega ning uue elamu püstitamisega. Soovitav muudatus ei mõjuta märkimisväärselt detailplaneeringu lahenduse tervikpilti, sobitub endiselt detailplaneeringu lahendusega tiheasustuse piirkonnas ning on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga.
Arvamused esitada hiljemalt 09.07.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.
 
Lehiste, Muinasasula tee, Muinasasula tee 2, 2a, 7, 8, 11, Kalda tee 6, Kalda tee lõik 1 Hüüru külas
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimustega Hüüru küla Lehiste, Muinasasula tee, Muinasasula tee 2, 2a, 7, 8, 11, Kalda tee 6, Kalda tee lõik 1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu (kehtestatud Saue Vallavalitsuse 20. juuni 2017. aasta korraldusega nr 459) täpsustamiseks.
Taotleja soovib suurendada Hüüru külas Muinasasula tee 13 krundi (katastritunnus 72701:001:2043, 1516 m², 100% elamumaa) lubatud hoonestusala kuni 2 %, võrreldes detailplaneeringus sätestatuga seoses kuur-varjualuse rajamisega krundi kagunurka.
Soovitav muudatus ei mõjuta märkimisväärselt detailplaneeringu lahenduse tervikpilti, sobitub endiselt detailplaneeringu lahendusega tiheasustuse piirkonnas ja on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga.
Arvamused esitada hiljemalt 09.07.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).  
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.