Muutub täisealisele isikule hooldaja ja hooldajatoetuse määramise ning maksmise kord

Saue Vallavolikogu 28. veebruari istungil on teiste seas eelnõu, millega muudetakse volikogu määrust „Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord".
Määrus kehtestab alused ja korra täisealisele isikule hooldaja määramiseks ja nii täisealise kui alaealise puudega isiku hooldajatele hooldajatoetuse maksmiseks.
Saue vallas oli jaanuari seisuga 188 täisealise isiku hooldajat, lisaks maksti hooldajatoetust 10 lapsevanemale.
Valdavalt on täisealise isiku hooldajateks abivajaja lähedased, kuid on ka hooldajaid, kes ei kuulu hooldatava pereringi.
Lapse hooldajaks saab seadustest tulenevalt olla ainult lapsevanem, eestkostja või hoolduspere vanem. Hooldajatoetust makstakse ainult juhul, kui lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu. Saue valla määrus annab võimaluse maksta hooldajatoetust ka vanavanematele.
Erandina on kuni kaheks kuuks võimalik määrata hooldajaks ja maksta hooldajatoetust ka ilma kehtiva puudega vähemalt 12-aastase isiku hooldajale.
 
Määruse muutmisega viime selle kooskõlla praktiliste juhtumite lahendamise käigus selgunud vajadustega
Kehtiv määrus ei luba täisealise isiku hooldajaks määrata isikut, kellel endal on raske või sügav puue. Sellise piirangu kehtestamisel on arvestatud asjaoluga, et tulenevalt tervisest on hooldajaks saada soovival isikul endal hooldus- ja abivajadus. Teise isiku hooldamine oleks talle täiendav koormus ja samal ajal võiks tervisest tulenevad piirangud takistada vajaduspõhise hoolduse teostamist.
Praktikas on olnud olukordi, kus raske puue ei ole puude iseloomust tulenevalt hooldustoimingute tegemisel takistuseks.
Määruse muudatusega võetakse piirang maha juhul, kui hooldajaks saada soovivale isikule on määratud raske puue, säilib sügava puudega isiku hooldajaks mittemääramine.
Samas lisatakse määrusesse eraldi säte, mis võimaldab keelduda isiku hooldajaks määramisest, kui hooldajaks määramist taotleva isiku puhul selgub asjaolusid, mis takistavad vajaduspõhist hooldamist. Seega tekib üldisem alus hooldajaks määramisest keelduda, kui tervisest või muust asjaolust tulenevad piirangud on hooldamisel takistuseks.
Kehtiva praktika kohaselt toimub hooldajatoetuse maksmine ja selle maksmise lõpetamine lähtuvalt taotluse esitamise hetkest või vajaduse äralangemisest.
Juhul, kui taotlus esitati kuni 15. kuupäevani, alustatakse maksmist samal kuul, ja kui hiljem, siis järgmisest kuust.
Kui vajadus langes ära 1.-15. kuupäevani, makstakse toetust viimasena eelmise kuu eest, kui pärast 15. kuupäeva, siis samal kuul.
Määruse muudatusega saab vastav põhimõte üheselt ka määrusesse kirja. Ühtlasi lisasime võimaluse lõpetada hooldajaks määramine ja hooldajatoetuse maksmine juhul, kui hooldust ei teostata või ei ole võimalik teostada kokkulepitud moel.
 
Hooldajaid toetav koolitus koostöös Keila Haiglaga
Täisealise isiku hooldajaks määramise ja sellest tulenevalt hooldajatoetuse maksmise otsuse tegemiseks teostab sotsiaaltöötaja hooldatava abivajaduse hindamise ja kontrollib hooldajaks saada sooviva isiku tegevust hooldamisel.
Määrusega asendame hooldaja tegevuse kontrolli samuti hindamisega. Sisuline erinevus seisneb selles, et alati ei ole hooldajal hooldamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi, vaid ta vajab tuge nende omandamisel. Sellisel juhul on kohane hinnata, millist tuge ta hooldamiseks vajab. Püüame samm-sammult liikuda selles suunas, et meil oleks suurem võimekus hooldajat toetada. 
Alustame koostöös Keila Haigla koolitus-ja koduõenduskeskusega hooldajaid toetava koolituse pilootprojekti.
Koostöös valla sotsiaalosakonnaga on kaardistatud peamised kodus hooldamist puudutavad murekohad ja koolitust vajavad teemad.
Lähtuvalt ilmnenud vajadustest viib Keila Haigla koolitus- ja koduõenduskeskus läbi koolituse omastehooldajatele ja sotsiaaltöötajatele, kuidas aidata abivajajat elamis- ja hooldustoimingute läbiviimisel. Käsitletakse ka raskeid teemasid, kui tuleb leppida paratamatusega ja kuidas lootusetus olukorras hoida enda vaimset tervist.
 
Esimene kolmepäevane koolitus on aprilli alguses: 7., 12. ja 14. aprillil
Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 12 inimest. 2022. aastal oleme plaaninud läbi viia veel ühe grupi koolituse.
Täpsemad kuupäevad teise koolituse osas lepime koolitajaga kokku, kui on kindlam, et koolitusele on piisavalt soovijaid. Osalussoovi ja küsimuste korral palume ühendust võtta meie eakate ja puuetega täisealiste spetsialisti Sirli Sõstar-Peernaga (kontakttelefon 5346 2560, e-post sirli.sostar@sauevald.ee).
 
Intervallhooldus Pirital
Eelmisel aastal viisime läbi riigihanke, leidmaks partnereid üldhooldusteenuse tagamiseks. Hanke tulemusel sõlmisime riigihankelepingu muuhulgas OÜ-ga Pirita Kodu intervallhoolduse teenuse saamiseks.
Juhul, kui inimesed, kes hooldavad oma lähedast kodus, vajavad mõnikord puhkust jõu taastamiseks või peavad mõnda aega kodust eemal viibima, on võimalik koostöös Pirita Pansionaadiga pakkuda nende lähedasele ka ajutist professionaalset hooldust igati kaasaegses ja sobivalt kujundatud keskkonnas.
Seejuures on Saue valla suunamisega kehtiv hind oluliselt soodsam samale teenusele turul pakutavast.
Juhul, kui pere majanduslik olukord ei võimalda teenust kasutada, on võimalik taotleda Saue Vallavalitsuselt hoolekande asutuse teenuse toetust. Huvi korral võtke palun ühendust teie piirkonda teenindava sotsiaaltööspetsilistiga.
 
Koduandur abiks päevakeskuse hooldustöötajale või eaka lähedasele
Eelmise aasta lõpus soetasime Saue Päevakeskuse hooldustöötajatele töövahendiks 10 koduandurit. Esialgu on need mõeldud hooldustöötajatele abiks juhul, kui neil on koduteenuse kasutajate hulgas suurema jälgimisvajadusega kliente.
Kahepoolse teibiga seinale kleebitud andur registreerib eaka kodused liikumised. Kui liikumiste rütmis on olulised muutused ehk inimene enam kodus tavapärase rütmis ei liigu, saavad hooldustöötajad ja eaka lähedased selle kohta SMS-i või e-maili.
10 anduri kasutamisest saadavale kogemusele tuginevalt saame edaspidi vaadata, kas ja millisel kujul teha vallavalitsusele ettepanek kujundada elektrooniliste abivahendite kasutamisest valla poolt toetatav teenus.
Senini on igal inimesel endal või tema lähedastel võimalik tellida vastav teenus seda pakkuvatelt ettevõtetelt.
Enim levinutena on valikus Koduandur OÜ pakutavad koduandurid (kontakt Tarmo Pruuli, tel +372 5341 4885, e-post tarmo@koduandur.ee) ja Meditech Estonia osutatav häirenuputeenus (nõuandetelefon +372 661 8181, e-post info@medi.ee).
Paigaldatavad seadmed koos teenusega võimaldavad hooldajal, lähedasel või ka operaatoril saada infot lähedase liikumise, eluruumide temperatuuri ja muu kohta, kutsuda kiirelt abi. Seadmed ja teenuse ulatus on erinevad, täpsemalt saab huvi korral küsida otse teenuseosutajatelt.
 
Vabatahtlik seltsiline
Euroopa Liidu rahastusega on Sotsiaalministeerium koostöös Eesti Külaliikumisega Kodukant arendanud vabatahtlike seltsiliste kaasamise koostöömudelit. Oleme võtnud kodukandiga ühendust, et üheskoos jõuda ka Saue vallas vabatahtlike ja seltsilist vajavate inimeste leidmise ja kokkuviimiseni. 
 
Abivajajal on võimalik kasutada mitut teenust üheaegselt
Abivajajal on võimalik kasutada ka mitut teenust üheaegselt juhul, kui need täiendavad üksteist ja ühega ei ole võimalik vajalikku abi tagada. Selles osas oleme hetkel kaardistamas ja analüüsimas senist koduteenuse osutamise praktikat, vaatamas vajadusi ja võimalusi teenuse sisu, töövahendite ja –korralduse arendamiseks. 
Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakond on tänulik kõigile hooldajatele. Aitäh, et hoolite ja aitate!
 
Marelle Erlenheim
Sotsiaalosakonna juhataja