« Tagasi

Saue valla ametlikud teated

DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE
Keskuse tn 1 Saue linnas
Saue Vallavalitsus algatas 10.08.2022 aasta korraldusega nr 856 Saue linnas Keskuse tn 1 (72801:002:0085, suurus 0,48 ha, 100% ärimaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Keskuse tn 1 kinnistu korterelamu- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigus kahe korterelamu (kokku 32 korterit) püstitamiseks.
Planeeritavad korterelamud on 4- ja 5-korruselised, nende esimestel korrustel on äripinnad ja panipaigad ning 2.-5. korrus on tüüpsete plaanidega.
Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt planeeringualale juurdepääsutee rajamiseks koos jalgratta- ja jalgteedega, mis hakkab kulgema Pärnasalu põik ja Keskuse tn 1 kinnistutel.
Planeeritava sõidutee juurde kavandatakse avalikud parkimiskohad.
Planeeringualasse on osaliselt hõlmatud valla omandis olevad Kütise tn 8 ja Pärnasalu põik 3 kinnistud (kokku suurusega 1100 m2), kuhu kavandatakse madalhaljastuse ja istumisala rajamist. Valla omandis olevate kinnistute hõlmamine planeeringualasse on põhjendusega täita Saue valla üldplaneeringu seletuskirjast tulenevat avaliku ruumi nõuet elamualadele ning korrastada avaliku huviga maa-ala.
Planeeringuala asub Saue linna keskusealal, Pärnasalu põik, Koondise ja Keskuse tänavate vahelisel maa-alal. Ala külgneb põhjast Koondiste tn 2a toomismaaga (alajaam) ja Koondise tn 2 elamumaaga (garaažid), idast Keskuse tn 3 tootmis- ja ärimaaga (laohoone) ning edelast Keskuse tn 1a transpordimaaga (parkla).
Keskuse tn 1 kinnistu vahetus läheduses paiknevad vallavalitsuse hoone, tervisekeskus ja kaubanduskeskus.
Kinnistu on hoonestatud kaarhalliga, mis on amortiseerunud ja kuulub lammutamisele.
Planeeringualale on praegu juurdepääs Pärnasalu põik tänavalt.
Planeeritava maa-ala suurus on kokku ca 0,59 ha.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub Keskuse tn 1 kinnistu tiheasustusalas, maakasutuse juhtotstarbega keskusemaa.
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Saue valla veebilehel: .
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Aive Mikult: telefon 527 0869, e-post aive.mikk@sauevald.ee.
 
Metsasalu, Rooma ja Pärtli Aila külas
Saue Vallavalitsus algatas 10.08.2022 aasta korraldusega nr 855 Aila külas Metsasalu (72701:003:0370, suurusega 11 464 m², 100% maatulundusmaa), Rooma (72701:003:0192, suurusega 11 615 m², 100% maatulundusmaa) ja Pärtli (72701:003:0201, suurusega 5202 m², 100% maatulundusmaa) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada planeeritav ala kaheks üksikelamu krundiks ja kaheks üksik- või kaksikelamu krundiks, määrata neile elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kahe üksikelamu ja kahe üksik- või kaksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks eraldada transpordimaa ja Metsasalu kinnistult sotsiaalmaa (üldkasutatav maa). Juurdepääs kinnistutele on Mäe tänavalt. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas. Elamukrundid on planeeritud pere- ja ridaelamumaa juhtotstarbega alale.
Metsasalu kinnistult eraldatav sotsiaalmaa asub haljasala ja parkmetsamaa juhtotstarbega alal, kuhu on üldplaneeringuga määratud ka rohevõrgustik. Olemasolev hoonestus alal puudub
Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega.
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Saue valla veebilehel .
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Monika Kõivult: telefon +372 5301 8124, e-post monika.koiv@sauevald.ee.