« Tagasi

Saue valla sotsiaalteenused muutustes

Mai alguses jõustus Saue Sotsiaalkeskuse põhimäärus, mis on üks osa Saue Päevakeskuse ümberkorraldamisest Saue Sotsiaalkeskuseks.

Asutuse uus nmi iseloomustab toimuvaid muutusi, mille eesmärk on Saue valla elanikele hetkeolukorda ja vajaduspõhisust arvestavate paindlike sotsiaalteenuste pakkumine.

Pikemaajaline eesmärk on viia sotsiaalkeskusesse meie elanikele osutatavate kõigi sotsiaalteenuste korraldus, kuid esmajärjekorras on täna töös keskuse osutatavate teenuste kaasajastamine.

Need teenused on kodu-, sotsiaaltranspordi- ja tugiisikuteenus täisealistele isikutele. Lisaks on loodud võimalus pakkuda ajutist öömaja juhul, kui ootamatult ja kiiresti on vaja vältimatu abina pakkuda majutust.

Sotsiaalkeskus on aga jätkuvalt ka koht, kus eakatel ja erivajadustega inimesed saavad osa erinevatest huvi- ja seltsitegevustest.

Saue Sotsiaalkeskus osutab täna koduteenust 92 inimesele. Teenuse vajajate arv kasvab igapäevaselt.

Kasvavale vajadusele vastamiseks ja olemasolevate võimaluste paremaks ärakasutamiseks oleme koduteenuse osutamist ümber korraldamas, otsimas võimalusi kasutada kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja muutmas teenuse toimimist veelgi enam vajaduspõhisusest lähtuvaks.

Selleks, et vabastada hooldustöötajate aega inimeste abistamiseks, oleme hanke kaudu otsimas partnerit graafiku järgi toimuvatele vedudele. Ennekõike on need veod seotud dialüüsipatsientidega ja väljaspool valda päevakeskuse teenust kasutavate erivajadusega noortega.

Saue Sotsiaalkeskuse üks ülesanne on abivajajate nõustamine abivahendite valiku ja kodukohanduste osas. Näitena - trepironija kasutamine muudab lihtsamaks ratastooli kasutavate inimeste eluruumidest väljapääsemise. Avardunud liikumisvõimalus muudab nende elu vaheldusrikkamaks.

Saue Sotsiaalkeskus testib täna trepironijaid, et pärast valiku tegemist see endale soetada. Tänu trepironijale saame hakata aitama kõrgematel korrustel elavaid inimesi, kes oma liikumistakistuste tõttu täna kodunt välja ei pääse.

Saue Sotsiaalkeskuse keldrikorrusel on loodud öömaja teenuse osutamise võimekus. Näiteks võib öömaja teenust vajada perekond, kes on sattunud tuleõnnetusse ja vajab kohest abi, sh sooja ja turvalist ruumi magamisaseme, toidu- ja pesemisvõimalustega.

Saue Sotsiaalkeskuse ruumides jätkuvad eakate ja erivajadustega inimeste huvitegevused ja vabaaja- ja huvitegevuste korraldamine.

Täna tegutseb sotsiaalkeskuse toel ja valdavalt keskuse ruumides 18 erinevat ringi, klubi, treeningrühma, milles on 73 aktiivset osalejat.

Pärast suvevaheaega algab Saue Sotsiaalkeskuse huviringide, klubide ja ühingute sügishooaeg. Enne selle algust tutvu kindlasti Saue Sotsiaalkeskuse koduleheküljega, kust leiad huviringide, klubide ja ühingute uued tegevusajad.

Vabadel aegadel on sotsiaalkeskuse ruume võimalik üürida ka teistel soovijatel.

Saue Sotsiaalkeskuse osutatavate teenuste hinnakiri

Viimane Saue Päevakeskuse osutatavate teenuste hindade ülevaatamine ja kaasajastamine leidis aset 2019. aasta talvel.

Nelja aasta jooksul on teenuse osutamise kulud suurenenud, muutunud on ja veelgi on muutumas teenuste korraldus. Koos uute ruumidega on tulnud ka uued võimalused.

Üks loogiline osa kõigist muutustest on ka hinnakirja üle vaatamine.

Teenustega seotud kulud on kõige suuremas ulatuses personaliga seotud kulud, töövahendid ja transpordikulud.

Abivajajatele suunatud teenuste hindade kehtestamisel on arvestatud teenuste tegelikke kulusid, kuid sellega samavõrra ka seda, et vältimatult vajalikud teenused oleks rahaliselt kättesaadavad.

Kõrvuti teenuste tegelike kuludega vaatasime teiste kohalike omavalitsuste praktikat ja koos hindadega muutsime osalt ka hindade kehtestamise loogikat. Hinnad kehtestasime kujul, mis annab samal ajal infot ka teenuse sisu kohta.

Kehtiva koduteenuse lepinguga klientidel muutuvad teenuste hinnad alates 1. septembrist 2023. Uutele Saue Sotsiaalkeskuse klientidele ja tänastele klientidele, kellega pole teenuse osutamise lepinguid sõlmitud, hakkas Saue Sotsiaalkeskuse osutatavate teenuste hinnakiri kehtima alates 29. maist 2023.

Koduteenuse puhul muutub koos hinnaga ka arvestamise loogika. Selleks, et abi jõuaks rohkemate abivajajateni ja hooldustöötajate tööaega saaks otstarbekamalt planeerida, läheme teenusepõhiselt lähenemiselt kodukülastuse korra ja kulunud aja põhisele arvestusele. Hind sõltub ka sellest, kas ühes peres vajab abi üks või kaks inimest.

Oleme jaganud kodus osutatavad teenused kolmeks plokiks: eraldi on hinnastatud koduteenus, isikuabi ja kodus osutatavad lisateenused.

Koduteenusena on hinnastatud eluliselt vajalikud tegevused, mille osutamise kohustus tuleb sotsiaalhoolekande seadusest. Jätsime koduteenuste osas alles võimaluse taotleda kulupõhiste hindade alusel teenust ka Saue vallas elavatele mitte meie valla elanikele.

Isikuabiteenust saame osutada piiratult, kuna üks hooldustöötaja saab vajalike toimingute aja kattumise tõttu abistada ainult 2-3 inimest. Igapäevase hoolduse vajadusel on igakordselt vaja väga hoolikalt kaaluda, kas lähedaste ja sotsiaalkeskuse koostöös on võimalik kodus tagada vajalikku hooldust ja turvalisust või on põhjendatud valikuks hooldekodu teenus.

Täna võtavad suure osa hooldustöötajate ajast sõidud ametiasutustesse ja teistesse vajalikesse kohtadesse. Selles osas tahaks panna südamele, et sotsiaalkeskuse transport ei oleks esimeseks valikuks, vaid võimaluseks neile, kellel endal muid lahendusi pole. Hindade osas on oluline muudatus see, et sügisest muutub tasuliseks ka kokkulepitud graafiku alusel toimuv vedu.

Kuidas toimub üleminek uutele hindadele ja sellega seotud korraldusele?

Perioodil juuni kuni august võtavad Saue Sotsiaalkeskuse juhataja ja hooldustöötaja ühendust kõigiga, kellel on kehtivad lepingud, ja lepivad kokku kodukülastuse aja, et muudatusi selgitada ning tekkinud küsimustele vastata.

Abivajaja, Saue Sotsiaalkeskuse juhataja ja hooldustöötajaga koostöös vaadatakse kehtiv teenuse osutamise kava üle, et täpsustada teenuse osutamise sagedust ja osutatavaid toiminguid. Eesmärk on teenuse osutamisel paremini planeerida hooldustöötaja aega ja leevendada uute teenusehindade mõju teenuse saajatele. Lisaks annab see paremat infot koduteenuste vajaduse kohta.

Uutele koduteenuse, sh isikuabiteenuse vajajatele, algab teenusele jõudmine vastavast avaldusest Saue Vallavalitsusele.

Avaldus on aluseks abivajaduse hindamisele ja hindamise tulemusel tehtavale koduteenusele suunamise otsusele.

Sama kehtib tugiiiskuteenuse ja regulaarselt (rohkem kui paar korda aastas) sotsiaaltranspordi vajajatele.

Endiselt jääb alles võimalus üksikvajaduse korral pöörduda otse sotsiaalkeskuse poole. Otse võib pöörduda ka lisateenuste ja sotsiaalkeskuse ruumides aadressil Tule 7 pakutavate teenuste ja ruumide kasutamsie soovi korral.

Infot teenuste, hindade ja muude sotsiaalkeskuse tegemiste kohta leiab keskuse koduleheküljelt sauepaevakeskus.ee.

Raivo Piiritalo

sotsiaalteenuste juht