« Tagasi

Valla ametlikud teated

DETAILPLANEERINGU AVALIKUSTAMINE
Saue Vallavalitsus võttis 09.11.2022 aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Valingu külas Tombu (72701:003:0022, suurus 21 036 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Planeeritav maa-ala asub Valingu külas, maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Kinnistu on hoonestamata ja maa-ala asub riigi kõrvalmaantee 11117 Valingu-Jõgisoo tee ja Ööbiku tee vahelisel maa-alal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Tombu kinnistu 15-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus üksikelamute, kahe korteriga elamu ja ridaelamu püstitamiseks.
Kokku moodustatakse 8 elamukrunti, millest 6 elamukrunti kavandatakse üksikelamute püstitamiseks, üks elamukrunt kahe korteriga elamu ja üks elamukrunt ühe ridaelamu (3 boksiga) püstitamiseks.
Lisaks planeeritakse viis transpordimaa krunti, millest üks krunt kavandatakse planeeringualale juurdepääsutee rajamiseks koos jalgratta- ja jalgteega, kolm transpordimaa krunti moodustatakse planeeringualaga piirneva Ööbiku tee äärde, kuhu rajatakse jalgratta- ja jalgteed ja üks transpordimaa krunt moodustatakse 11117 Valingu-Jõgisoo riigitee äärde, kuhu on võimalik perspektiivis kavandada kergliiklustee ning mille väljaehitamist korraldab tulevikus Saue vald.
Lisaks kavandatakse kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millest ühele krundile kavandatakse laste mänguväljaku rajamist.
Tombu kinnistule kavandatakse juurdepääs avalikult kasutavalt teelt (Ööbiku teelt).
Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ja kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.
Kinnistu hoonestusalade määramisel on arvestatud kitsendusest, mille kohaselt on riigi kõrvalmaantee 11117 Valingu-Jõgisoo teekaitsevöönd 30 meetrit, kuhu hooneid ei kavandata. Piirkonnas on olemas ühisveevarustus ja kanalisatsioon, millega on kavandatud liituda. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2,1 ha. 
Lisainfo detailplaneeringute vastuvõtmise korraldustes, millega saab tutvuda Saue valla veebilehel:
.
Detailplaneeringu avalikustamine toimub 05.12.2022 kuni 18.12.2022 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt: + 372 5301 9887, maili.metsaots@sauevald.ee.
 
DETAILPLANEERINGU OSALISE KEHTETUKS TUNNISTAMISE OTUSE EELNÕU JA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU ARVAMUSE AVALDAMISEKS 
Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavalitsuse 2008. aasta 21. oktoobri korraldusega nr 711 kehtestatud Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku kinnistute detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise Tedre (72601:001:1597) kinnistu osas ning projekteerimistingimuste andmise eelnõu osas on võimalik arvamust avaldada.
Tedre kinnistu jääb Saue Vallavalitsuse 2008. aasta 21. oktoobri korraldusega nr 711 kehtestatud Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku kinnistute detailplaneeringu lõunapoolsesse osasse. Detailplaneering on tänase päeva seisuga realiseerimata, ajas vananenud ja ei võimalda Tedre kinnistule üksikelamu rajamist.
Kuna Tedre kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul, on algatatud Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tedre kinnistu osas avatud menetlusega. Eesmärk määrata kinnistule ühe üksikelamu ja abihoonete ehitusõigus projekteerimistingimuste alusel. Lisaks on sama eelnõuga algatatud Saue Vallavalitsuse 30. oktoobri 2019. aasta korraldusega nr 1278 Kaasikufarmi kinnistule antud projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine.
 
 
Arvamused palume edastada hiljemalt 11. detsembriks 2022 e-postile info@sauevald.ee või postiaadressil Kütise 8, Saue linn 76505, Saue vald. 
Täpsemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Monika Kõivult: +372 5301 8124, monika.koiv@sauevald.ee.
 
Valingu küla Tombu kinnistu detailplaneeringu illustreeriv joonis.