Avalikud väljapanekud ja arutelud

Detailplaneeringu avalik arutelu

Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavalitsuse 16. mai 2018 korraldusega nr 592 vastu võetud ja avalikustamisele suunatud Laagri alevik Pärnu mnt 495 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise ajal, mis toimus 11. juunist kuni 24. juunini 2018, esitasid piirkonna elanikud planeeringu kohta omapoolsed arvamused ja vastuväited. Esitatud vastuväidetele vastas Saue Vallavalitsus  kirjalikult.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu maasihtotstarbe muutmine ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe ärihoone rajamiseks. Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ Tireman, kes esindab Eestis Vianori kaubamärki. Ettevõte kavandab rajada kinnistule rehvivahetuse teeninduskeskuse koos bürooga.

detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
mürauuring
lahendust illustreeriv joonis

Saue Vallavalitsus korraldab Pärnu mnt 495 kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu 29. augustil 2018. aastal algusega kell 17.00 Laagri halduskeskuse ruumides (volikogu saalis) Veskitammi 4, Laagri alevik.

Avalikul arutelul tutvustab detailplaneeringu koostamise korraldaja avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse detailplaneeringus vajalikud muudatused.

Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt

Maili Metsaotsalt 654 1157

maili.metsaots@sauevald.ee