Avalikud väljapanekud ja arutelud

Detailplaneeringute avalikustamine

Saue Vallavalitsus võttis 20.06.2017 korraldusega nr 455 vastu ja suunas avalikustamisele Vanamõisa küla Vanamõisa tee 20 (katastritunnus 72701:002:1326, suurusega 5 829 m², elamumaa 100%) ja Männituka (katastritunnus 72701:002:1325, suurusega 203 m², elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsud ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Kinnistud asuvad Vanamõisa külas ning jäävad Vanamõisa tee ja Välja elamurajooni vahelisele maa-alale. Kinnistud asuvad üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalal ning maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Kokku moodustatakse 4 krunti: kolm elamukrunti suurustega (1 500 m² kuni 1 700 m²), kuhu planeeritakse kolm üksikelamut ning abihooned. Planeeringu mahus on antud juurdepääsu lahendus avalikult teelt (Vanamõisa teelt) planeeritavate elamukruntideni ning juurdepääsu tagamiseks on moodustatud transpordimaa krunt. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on 0,5 ha. 

korraldus 
asukohaskeem

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 24.07.2017 kuni 06.08.2017 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud
 

Saue Vallavalitsus võttis 06.06.2017 korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru küla Kopliluha (72701:001:1370, maatulundusmaa 100%, suurusega 25 398 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Kinnistu paikneb Hüüru külakeskuses ning jääb Hüüru elamuala, Paldiski maantee ning Vääna jõe vahelisele maa-alale. Kopliluha kinnistu krunditakse ning muudetakse maasihtotstarve osaliselt elamu-, sotsiaal- (üldkasutatav maa 100%) ning transpordimaaks. Kokku moodustatakse 5 krunti: kaks elamukrunti suurustega (1 957 m² ja 3 923 m²), kuhu planeeritakse kaks üksikelamut ning abihooned. Transpordimaa krunt moodustatakse planeeritava uue kergliiklustee rajamiseks ning Pääsukese tee tänava lõppu planeeritavatele elamukruntidele juurdepääsu tagamiseks, mis liidetakse hiljem Pääsukese tänava transpordimaaga. Lisaks moodustatakse üks sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt (üldkasutatav maa 100%), kus paikneb kinnistu omanikule kuuluv olemasolev tenniseväljak ning mis jääb eraomandisse. Ülejäänud maa-ala (suurusega 17 916 m²) jääb jätkuvalt maatulundusmaaks, kuhu ehitusõigust ei määrata. Kopliluha kinnistul paikneb olemasolev jalgtee, mille asukohta plaanitakse muuta. Tegemist on üle eramaa kulgeva maaomaniku poolt rajatud ajutise jalgteega, mille asukohta tuleb muuta seoses elamukruntide moodustamisega. Uus planeeritav kergtee hakkab kulgema otse mööda Kopliluha kinnistut ning ühendatakse olemasoleva Paldiski maantee ääres paikneva kergliiklusteega. Vastavalt Saue Vallavalitsuse ja Kopliluha kinnistu omaniku vahel sõlmitud kirjalikule eelkokkuleppele kaasneb planeeringu elluviimisega Kopliluha kinnistu omanikul kohustus finantseerida kergliiklustee väljahitamist. Transpordimaa krunt võõrandatakse peale väljaehitamist tasuta vallale ning jääb avalikku kasutusse. Detailplaneeringuga tagatakse pikki Vääna jõe kallast (alates 6 m veepiirist) ning 2 m laiune jalgarada kuni Paldiski maanteel olemasoleva kergteeni, eesmärgiga tagada piirkonna elanikel juurdepääs ning liikumisala jõe kaldal. Kavandatud jalgrajale seatakse isiklik kasutusõigus Saue valla kasuks. Planeeritavate elamukruntide hoonestusalad planeeritakse Vääna jõe kaldast ca 20 m kaugusele maismaa suunas, kui määrab seda väljakujunenud ehitusjoon.

korraldus
asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
seletuskiri
põhijoonis

 

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 22.06.2017 kuni 05.07.2017 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

 
28-30. juunil on võimalik Kopliluha planeeringu materjaliga paberkandjal tutvuda Saue vallaraamatukogus Veskitammi tn 4, Laagri alevik.

Lahtiolekuajad:

E, T, N 10 -18, 
K 10 - 19,
R 10 - 17,
L 9 - 13

https://sauevald.ee/saue-vallaraamatukogu