Avalikud väljapanekud ja arutelud

 

Detailplaneeringu avalikustamine

 

Saue Vallavalitsus võttis 28. märtsi 2017 korraldusega nr 229 vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru külas Angerja tee 51 (72701:001:0741, sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) ja Angerja tee 53 (72701:001:0742, sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta osaliselt kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi. Angerja tee 51 ja 53 kinnistud liidetakse üheks äri- ja tootmismaa krundiks (suurusega 20 746 m²) ning määratakse kinnistule ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks,  kõrgusega maapinnast kuni 14,0 m, hoonetealuse pinnaga kokku kuni 8 300 m², st kinnistu täisehitusprotsendiks määratakse kuni (40%). Saue valla üldplaneeringu seletuskirja punkt 4.4 sätestab, et tootmis- ja ärihoonete ehitamisel võib reeglina krundi täisehitusprotsent olla kuni 40%. Angerja tee 51 ja 53 kinnistud jäävad Saue Vallavalitsuse 01.02.2011.a. korraldusega nr 51 kehtestatud Hüüru küla Allika, Angerja tee 38, Tikka 1 ja Tikka 2 kinnistute detailplaneeringu koosseisu. Planeeringualale kavandati 8 äri- ja tootmismaa ning 5 transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamist. Äri- ja tootmismaa kruntidele on määratud ehitusõigus kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Angerja tee 51 ja 53 kinnistute maasihtotstarbeks määrati äri- ja tootmismaa ning kinnistutele määrati ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks, kõrgusega maapinnast kuni 12,0 m, maksimaalse hoonealuse pinnaga 3500 m², st kinnistute täisehitusprotsendiks määrati kuni (35%). Üldplaneeringu kohaselt asuvad kinnistud tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa ning on kujunemas üheks võimalikuks tootmis- ja äripiirkonnaks Hüüru külas (Allika tööstuspark). Planeeringuala jääb Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Harju lubjakivimaardla vahelisele maa-alale. Tegemist on äri- ja tootmispiirkonnaga, mis on osaliselt ellu viidud, st on välja ehitatud välisvõrgud ning osaliselt juurdepääsuteed. Ülejäänud kinnistute osas jääb Angerja tee 38, Tikka 1 ja Tikka 2 kinnistute detailplaneering kehtima. 
korraldus

asukohaskeem

seletuskiri

põhijoonis

tehnovõrkude koondplaan

kontaktvööndiskeem

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 24.04.2017 kuni 07.05.2017 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel.