Avalikud väljapanekud ja arutelud

Teade Saue vallas Vanamõisa külas Juhani kinnistu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu kohta
 
Saue Vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu algatamiseks Vanamõisa külas Juhani (katastritunnus 72701:002:2021, sihtotstarve maatulundusmaa%, suurusega  10 845 m²) kinnistul, eesmärgiga rajada kinnistule eakate pansionaat. 
 
Juhani kinnistul on kehtestatud Saue Vallavalitsuse 2.09.2014 korraldusega nr 656 detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine 7-ks elamu-, transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega krundiks, millest 4 krunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt ja 2 transpordimaa krunti juurdepääsude tagamiseks. 
 

Esitatud taotluse alusel soovitakse olemasolev detailplaneering elamumaade lahenduse osas muuta (kehtetuks tunnistada). Uue planeeringu koostamisega soovitakse kinnistule rajada ligikaudu ca 70 kohaline majutuse ja teeninduskompleks. Planeeritav hoonestus jaguneb majutuse, üld- ja puhkeruumide, toitustuse ja majandus-teenindus plokkidena. Kogu hoonestusala suuruseks planeeritakse ca 3500 m² (täisehitusprotsent mitte rohkem kui 40%). Kogu kinnistu tarastatakse puitlaudise piirdeaiaga ja varustatud automaatselt juhitavate jalg- ja auto sissesõidu väravatega. Pansionaat on suunatud enesega toimetulevatele vanainimestele, korpuses saab küll olema valveõde, aga erinevate tervisehädadega inimestele jaoks suunatud meditsiinilist teenust ei planeerita.

Hoonestus jaotub olemuslikult kaheks osaks:

1 korpus - administratiiv- ja teeninduskorpus, kus hakkab paiknema kogu teenindamise, haldamise, toitlustamise, koosviibimiste, esmaabi (valve-raviarsti ruumid), protseduuride kabinetid, kehahooldus jm. erinevatele majutamisest tulenevatele funktsioonidele vajalikud ruumid. Korpus soovitakse rajada 2-korruselisena ja asetseb kinnistul kõige Välja tee poolsemas küljes.

2 korpus - majutuse- ja puhkekorpus, mille osas toimub majutamine, koos üld-puhke otstarvetele suunatud ruumidega. Antud korpus on 1-korruseline (5 hoonet) ja selles paiknevad ca 25-30 m² ühetoalised, eraldi WC-pesuruumi ja mini-köögiga majutusruumid. Kõik toad omavad privaatset rõdu/terrassi osa, mis avanevad haljastatud siseõuele. Lisaks planeeritakse omastega ühisteks ürituste jm. koosviibimisteks puhketoad, laste mängutuba, raamatukogu, võimlemisruum, saun jt. olmeruumid. Eraldi ambulatoorse taastusravi teenust ja seda võimaldavaid ruume jm. käesolevasse majutusasutusse ei rajata.

Arendaja soovib koos eakate majutusasutuse rajamisega omal kulul heakorrastada ja rajada Piirimetsa maaüksusele, seda Juhani kinnistuga külgneva maa-ala laiuselt valgustatud käiguteede ja puhkealadega parkmetsa.

Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Lisaks juhtotstarbele võimaldab Saue valla üldplaneering kuni 35% ulatuses planeerida ka teisi antud alale sobivaid kasutusotstarbeid (sh avalike ja erateenuste osutamiseks), mistõttu nn ärihoone (sihtotstarbelt) rajamine Juhani kinnistule on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu seletuskirjas (lk 10) sätestab, et tiheasustusega alaldel tuleb lisaks elamutele kavandada ka avalike ja erateenuste osutamiseks vajalik maa. Piirkonnas on olemas ühisveevärk ja kanalistsioon.

Esitatud eskiislahendusele on Saue Vallavalitsus ja Saue Vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjon oma heakskiidu andnud. 

Teil on võimalus kaasa rääkida ja tutvuda eskiislahendusega avalikul arutelul, mis toimub 22.03.2017  algusega kell 17.00 Saue vallamajas (volikogu saalis), Veskitammi tn 4, Laagri alevik.

Märtsikuus ilmuvas Saue valla lehes (Koduvald) on Juhani kinnitule planeeritava tegevuse kohta tutvustav artikkel.  

asukohaskeem

eskiislahendus

Juhani kinnistu hoonestamise ettepanek

Analoog tegutsevast pansionaadist Poolas: http://trivita.pl/en/

Lisaküsimuste korral on Teil võimalik pöörduda planeeringute spetsialisti Maili Metsaotsa poole, tel 654 1157 e-post maili.metsaots@sauevald.ee