Avalikud väljapanekud ja arutelud

Detailplaneeringute avalikustamine

 

Saue Vallavalitsus suunas avalikustamisele Vanamõisa külas Vabaõhukeskuse tee 20 (72701:002:1934), Vabaõhukeskuse tee 22 (72701:002:0966) ja Vabaõhukeskuse tee 24 (72701:002:1841) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, põhieesmärgiga Vanamõisa vabaõhukeskuse kompleksi laiendamiseks ja edasiarendamiseks. Vabaõhukeskuse tee 20 kinnistul paikneb Saue vallale kuuluv Vanamõisa vabaõhukeskus. Kinnistule määratakse ehitusõigus olemasoleva palksaali laiendamiseks ning kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamiseks ning autoparklate rajamiseks. Vabaõhukeskuse tee 24 kinnistu maasihtotstarve muudetakse osaliselt ärimaaks (20% ärimaa ja 80% maatulundusmaa) ning määratakse ehitusõigus turismi- ja loodusseminari talu rajamiseks koos juurdekuuluvate kõrvalhoonete, rajatistega (k.a autoparkla). Planeeringu koosseisu on kaasatud Vabaõhukeskuse tee 22 kinnistu, mille sihtotstarve muudetakse transpordimaaks. Lahendatud on juurdepääsud ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringuala asub Vanamõisa külas, ca 3,0 ha suurusel maa-alal ning piirneb Vanamõisa külakeskuse tiheasutusalaga. Naaberkinnistul paikneb karavanipark.
asukohaskeem


Saue Vallavalitsus suunas avalikustamisele Alliku külas Uuetoa tee 18 (72701:002:1285, suurusega 7 182 m², üldkasutatav maa 10%) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe muutmine elamu- ja transpordimaaks ning  määtakse ehitusõigus kuni kolme üksikelamu rajamiseks. Uuetoa tee 18 kinnistu asub 2005. aastal kehtestatud Alliku küla Uuetoa tee 6, 8, 10, 12, 14 ja 16 kinnistute detailplaneeringu koosseisus, mille alusel muudeti Uuetoa tee 18 kinnistu maasihtotstarve muudeti sotsiaalmaaks (üldkasutatavaks maaks 100%).  Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas - Kotka tee elamupiirkonnas. Üldplaneeringuga on Kotka tee piirkonna maakasutuse juhtotstarbeks määratud enamjaolt pere- ja ridaelamumaa. Uuetoa tee 18 kinnistu jääb olemasoleva tihehoonestusala äärealale ning maa-alale ei ole Saue valla üldplaneeringu kaardil maakasutuse juhtotstarvet määratud, kuna see asub kahe kõrgepingeliini trassikoridori vahel. Samas on varasemate detailplaneeringutega trassikoridoride vahelisele alale määratud ehitusõigused üksikelamute ehitamiseks (kruntide hoonestusalad on jäetud elektriliinide kaitsevöönditest väljapoole). Uuetalu põik tänavate varemmoodustatud kruntidega on võimalik hoonestusalad jätta liinide kaitsevöönditest väljapoole. Uuetoa tee 18 kinnistu piiril lõppeb Kotka elamupiirkonnas paiknev sisekvartali tänav (Uuetoa tee). Kehtestatud palneeringus on jäetud Uuetoa tee tupikteeks. Alliku küla Uuetoa tee 6, 8, 10, 12, 14, 16 kinnistute detailplaneeringu koostamise  ajal puudus Saue valla üldplaneering ning ei olnud veel plaanis Veskimöldre 2 elamurajooni rajamist. Täna toimub Veskimöldre 2 elamurajooni elamuarenduse ellu viimine ning kehtestatud detailplaneering näeb ette Veskimöldre 2 elamurajooni planeeritud sisetänava (Mailase tänav) ühendamist (ühendustee) Uuetoa  teega. Sellest tulenevalt kavandatakse maa-alale lisaks elamukruntidele üks transpordimaa sihtotstarbega krunt, mis ühendatakse Mailase tänava ja Uuetoa teega. Lisaks ühendustee rajamisega kahe elamupiirkonna vahele on vajalik Uuetoa teelt üle Uuetoa tee 18 kinnistu, mis läheb kokku Mailase tänavaga, ringistada vee torustikud Uuetalu põik, Mailase kui ka Lumikannikese tänavatega. Tänu sellele on võimalik saavutada veetorustike ringistamine, mis tagaks tuletõrjevee vajadusteks vajaliku koguse. See tagaks nõutava vee surve ja koguse, et oleks tagatud elanike olmevesi kui ka ekstreemsetel juhtudel tuletõrjevesi. Ilma Uuetoa tee pikenduseta oleks see raskendatud. Uuetoa tee 18 kinnistu maasihtotstarve muudeti kehtestatud planeeringu alusel sotsiaalmaaks (üldkasutatavaks maaks 100%). Tegemist on 7182 m² maatükiga. Kotka tee piirkonnas on uute planeeringute koostamistega juurde lisandunud avalikkusele suunatud halajasalasid (Kotka elamurajoonis, Vääna jõe ääres) ning Kotka elamupiirkonna naabrusesse rajatava uude Veskimöldere elamurajooni on ette nähtud Pääsküla jõe äärde ca 15 ha suurune maa-ala, kuhu rajatakse avalik park ja kõnniteed. Sellest tunenevalt ei kahjusta elamupiirkonna elanike huve Uuetoa tee 18 kinnitule kolme ca 1700 m² suuruste elamukruntide rajamine. Kahte elamupiirkonda (Kotka tee ja Veskimöldre 2) on piisavalt tagatud avalikku ruumi. Saue valla üldplaneering näeb ette Uuetoa tee 18 kinnistu äärealale ühendustee (transpordimaa) rajamist Veskimöldere 2 elamurajooniga. Kuna  tee ei ole juurdepääsuks ainult Uuetoa tee ääres paiknevatele elamu kruntidele, vaid ka samas piirkonnas paljudele teistele elamutele, siis soovib vald Uuetoa 18 kinnistul transpordimaa krundi moodustamist ning ühendustee rajamist elamupiirkondadega. Tegemist on avaliku tänavaga ning on seotud avaliku huviga.
asukohaskeem


Detailplaneeringute avalikustamine toimub 24.08.2017 kuni 06.09.2017 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud