Eestseisus

Volikogu eestseisus on Saue Vallavolikogu esimehe nõuandev organ, kuhu kuuluvad volikogu esimees, volikogu aseesimehed ja volikogu fraktsioonide esimehed.

Eestseisuse töövorm on koosolek, mis toimub üldjuhul volikogu korralisele istungile eelneva nädala  kolmapäeval kell 17, kui volikogu esimees ei määra teisiti.

Eestseisuse koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab volikogu esimees. Volikogu esimehe otsusel võib koosoleku läbi viia ka elektrooniliselt.

Eestseisuse koosolek on volikogu liikmetele avalik, teised isikud võtavad koosolekust osa vaid volikogu esimehe nõusolekul.

Koosolek protokollitakse. Protokollid on kättesaadavad vallakantseleis ja valla veebilehel.

Saue Vallavolikogu eestseisus

  • Volikogu esimees Harry Pajundi
  • Volikogu aseesimees Valdis Toomast
  • Volikogu aseesimees Eero Kaljuste
  • Isamaa erakonna fraktsiooni esimees Kaido Katalsepp
  • Fraktsiooni Koostöö-Meie vald esimees Aavo Sõrmus
  • Reformierakonna fraktsiooni esimees Madis Milling
  • Keskerakonna fraktsiooni esimees Valeri Alba