Lastekaitse Saue vallas

Lastekaitsespetsialistide tööpiirkonnad on jagatud vallas elavate laste arvust lähtuvalt.
 
Reili Raamat: Allika, Pohla, Haiba, Ruila, Hingu, Vansi, Kaasiku, Maidla, Kabila, Pärinurme, Kernu, Tagametsa, Kibuna, Ääsmäe, Kirikla, Pällu, Kohatu, Koppelmaa, Kustja, Laitse, Metsanurga, Muusika ja Mõnuste külad
 
Triin Taal: Riisipere, Siimika, Turba, Tabara, Aude, Vilumäe, Ellemaa, Viruküla, Jaanika Ürjaste, Kivitammi, Tuula, Lehetu, Jõgisoo, Lepaste, Aila, Madila, Valingu, Munalaskme, Mustu, Odulemma ja Nurme külad
 
Pille Toomsalu: Saue linn, Vanamõisa küla
 
Liis Tooming: Kiia, Koidu, Alliku, Hüüru, Püha ja Vatsla külad
 
Estelle Laane: Laagri alevik
 
 

Lastekaitse tegevusvaldkonnad

 • vanemate teavitamine ja nõustamine lapse eakohasest arengust, vajadustest, õigustest ning suunamine psühholoogilisele vm teenusele;
 • laste ja noorte nõustamine koduse olukorra, konfliktide lahendamise, kiusamise jm puhul ning teenustele suunamine;
 • abivajava lapse ja tema pere hindamine juhtumiplaani koostamise, vajalikele teenustele suunamise sh  asendushooldusteenusele paigutamine ja järelvalve korraldamine vastavalt lastekaitse seadusele;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmine;
 • kodukülastused koduse olukorraga tutvumiseks ja abivajaduse väljaselgitamiseks;
 • juhtumipõhine võrgustikutöö erinevate asutuste ja spetsialistidega;
 • vanemate nõustamine hooldusõiguse küsimustes, kokkulepete sõlmimine lapse elukorralduse, suhtlemise jm küsimustes ning lepitamisele suunamine;
 • kohtule arvamuse esitamine – lapse suhtlemiseks lahuselava vanemaga, hooldusõiguse üleandmise, piiramise  või äravõtmise küsimustes;
 • vanemliku hoolitsuseta lapse õiguste tagamiseks kohtule avalduse esitamine. Hooldusperre, eestkostele või asendushooldus teenusele suunamine ja koostöö teenuse osutajaga;
 • elatise küsimustes nõustamine;
 • eestkoste korraldamine ning järelvalve, järelhooldusteenuse korraldamine;
 • lapse perekonnas hooldamisele või asenduskodu teenusele suunamine;
 • koostöös politseiga kodukülastused ja vestlused peredega, kui peres on vägivaldsed suhted või laste suhtes kasutatakse vägivalda;
 • koostöö haridusasutuste ja lapsevanemaga lapse käitumise-, õpiraskuse-, haridusliku erivajaduse vm probleemide ilmnemisel nõustamine ja vajadusel teenusele suunamine ning juhtumiplaani koostamine;
 • koostöö koolidega lapse koolikohustuse täitmiseks, vajadusel probleemide kaardistamine, teenusele suunamine ja järelevalve;
 • haridusasutuste spetsialistide nõustamine lapse eakohase arengu, vajaduste ja õiguste küsimustes;
 • koostöös haridusasutustega lastele ja lapsevanematele koolituste läbiviimine lapse arengut toetavatel teemadel;
 • koostöövõrgustiku loomine erinevate osapooltega,  lastekaitsealase preventiivset töö korraldamine sh. osalemine valdkondlike komisjonide töös;
 • 16-26 aastaste mitteõppivate või mittetöötavate noorte nõustamine;
 • laste ja peredega seotud KOV sotsiaaltoetuste avalduste menetlemine;
 • laste hoolekannet reguleerivate kohaliku omavalitsuse õigusaktide, eelnõude ja aastaeelarve projekti koostamisel osalemine;
 • oma töövaldkonnas statistiliste aruannete koostamine ja nende esitamine sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud korras.
 

Perekonda toetavad teenused Saue vallas

 • sotsiaalnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine (individuaal- ja perenõustamine)
 • teraapia (pereteraapia, saviteraapia, loovteraapia, kunstiteraapia)
 • perelepitus
 • tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lapsele
 • peretugiisikuteenus toimetulekuraskustes perele
 • mobiilne noorsootöö
 • raseduskriisi nõustamine
 • Imelised Aastad vanemaharidusprogramm ja PREP paarisuhte arendamise programm
 
Tasuta teenusele suunab lastekaitsespetsialist eelneva vestluse ja avalduse alusel.