Väärtused ja visioon

Väärtused

Hoiame oma

Hoiame oma joont, maad ja inimesi. Siin on ilus elada, õppida ja töötada.

Usaldus ja turvatunne

Usalduse ja turvatunde tagab kodanikulähedus ning asjatundlikkus. Hea vald on see, mis toimib võimalikult elaniku ja probleemi ligidal. See on kodulähedane, lapsi ja noori kasvatav haridussüsteem ja kindel ning parimaid võimalusi pakkuv sotsiaalhoolekandesüsteem. See on elanike arvamusega arvestav sõbralik vallavõim. Kõigile elanikele tagatakse võimalused valla elus aktiivselt osalemiseks.

Ühtne ja terviklik kogukond

Tasakaalustatud areng ning ettevõtlikkus loovad võimalused Saue valla kui ühtse kogukonna ja elukeskkonna väärtustamiseks. Seda tunnetavad ja hindavad võrdselt kõikide valla piirkondade elanikud ja siin tegutsevad ettevõtted. Saue vald on linnalähedase elu, külaelu, põllumajandusvaldkonna ja avaliku ruumi väärtustaja. See on maa ja linna väärikas ning teineteist arvestav koostoimimine.

Mõnus ja kutsuv külalisele

Valla äratuntav ja eristuv kuvand on elamusi pakkuv turistidele ja huvipakkuv investoritele. Saue vallas hoolitakse inimestest, hoitakse loodust, toetatakse üksteist ja ollakse avatud uutele võimalustele. See tähendab ka avatust koostööle ja uuenduslikele ideedele ning ettepanekutele.

Täiuslik eluring

Vallas sünnitakse ja siia tullakse tagasi. Vallas ehitatakse keskkonda säästvalt, vallas mõeldakse, kuidas hoidvamalt majandada. Vallast naljapärast ei lahkuta.

Visioon

Küla elab, maa toidab, linn toetab – meie ühendame

Saue vallas on tugevad maapiirkonnad, kus on tagatud baasteenused ning millel on oma ajalooline eripära. Valla keskuses Saue linna ja Laagri aleviku teljel on kaasaegne linnaline keskkond, kuhu on koondunud spetsialiseeritud teenused, äärealad on mõnusalt aedlinnalised. Suurte transpordikoridoride äärsetes kasvupiirkondades on välja arendatud taristu, mis toetab valla elanike arvu suurenemist. Valla juhtimine lähtub tervikliku ja tasakaalustatud arengu põhimõttest, on avatud ning kohapealset initsiatiivi ja rahvuslikku pärandit toetav.