Avalikud väljapanekud ja arutelud

Saue linnas asuvate katastriüksuste Kütise tn 4 ja Ridva tänav J1 piiride muutmine
Saue Vallavalitsus teatab, et Saue Vallavalitsuse 28. detsembri 2020. aasta korraldusega nr 61 on tunnistatud Saue Linnavalitsuse 22. märtsi 2017. aasta korraldusega nr 80 kehtestatud Saue linna Kütise tn 4 kinnistu ning selle lähiala detailplaneering kehtetuks ja määratud Kütise tn 4 kinnistul projekteerimistingimused. Nimetatud korralduse punkt 3 kohaselt tuleb Saue Vallavalitsusel korraldada piirimuudatus Saue vallale kuuluvate katastriüksuste Ridva tänav J1 ja Kütise tn 4 vahel nii, et liidetakse olemasoleva Keila TÜ kaupluse ning kavandatava keskusehoone vaheline tänavalõik Kütise tn 4 katastriüksusega.
 Arvamusavaldused esitada hiljemalt 14. veebruar 2021 e-postile info@sauevald.ee või postiaadressile Kütise tn 8, Saue linn 76505.

Detailplaneeringute avalikustamine

Saue Vallavalitsus võttis 21.07.2021. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Jõgisoo külas Klaasi (72501:001:0190), Keila mnt 3 (72501:001:0192) ja Kanama tee L1 (72701:001:2063) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine äri,- tootmis- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on maa-alale äri- ja tootmispargi kavandamine. Kokku kavandatakse ca 12 krunti, millest 8 äri- ja tootmismaa krunti kavandatakse äri- ja tootmishoonete (kuni 3-korruseliste, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 18,0 m) püstitamiseks ja 4 transpordimaa krunti sõidu- ja kergliiklusteede rajamiseks. Juurdepääs lahendatakse Kanama-Jõgisoo riigitee kaudu, mööda (Kanama tee L1) juurdepääsuteed, mille kohta on juba moodustatud transpordimaa krunt. Planeeritav tee on kavandatud põhitänavaks, mille kaudu tagatakse juurdepääs ka naaberkinnistutele planeeritavate äri- ja tootmishoonetele. Ühtlasi on määratud detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Veevarustus- ja kanalisasooniga liitumiseks tuleb arendajal ehitada välja vee- ja kanalisatsioonitrassid Saue linnas paikneva eelvooluni. Kinnistud jäävad Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, Kanama liiklussõlme, 1116 Kanama-Jõgisoo tee ja 11 Tallinna ringtee (Keila maantee) vahelisele maa-alale. Planeeringualast põhjasuunal paikneb Saue linna keskusala, mida eraldab Tallinna ringtee, ida-kirdesuunal külgneb äri- ja tootmismaadega, kus on kehtestatud (Jõgisoo küla Kurvi, Keila mnt 1 ja Kanama kergtee L1 kinnistute lähiala detailplaneering), millega nähakse ette kinnistute jagamist ning tootmis- ja ärihoonete püstitamist. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Planeeringuks taotlev maa-ala on soodne asukoht kahe suurema magistraali ääres ning loob hea logistilise ühenduse ettevõtlusele. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega. Planeeritava maa-ala suuruseks kokku on ca 7,0 ha.
korraldus
asukohaskeem

 

Saue Vallavalitsus võttis 21.07.2021. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Vanamõisa külas Mustlepa (72701:002:0319, suurusega 37816 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Mustlepa kinnistu 6 kinnistuks, millest 3 kinnistut kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks (kinnistud suurusega alates 1,0 ha), üks transpordimaa kinnistu kavandatakse juurdepääsu tagamiseks, üks tootmismaa krunt ühise puurkaevu rajamiseks ning üks kinnistu jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega kuhu ehitusõigust ei kavandata. Tutermaa-Vanamõisa tee ja esimese planeeritava elamukrundi hoonestusala vahelisele maa-alale jäetakse ca 40 m laiune puhverala, millel paikneb kõrghaljastus. Planeeringuga on lahendatatud juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning on määrataud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritavatele elamukruntidele kavandatakse uus juurdepääsutee mahasõiduga riigi kõrvalmaanteelt koos nõutekohase ümberpööramisplatsiga, tagades ka (vajadusel) juurdepääs naaberkinnistule (Kraaviserva). Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4,0 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.
korraldus
asukohaskeem

Detailplaneeringute avalikustamine toimub 23.08.2021 kuni 05.09.2021 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt ka siin valla veebilehel. 

Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt

Maili Metsaotsalt + 372 53019887

maili.metsaots@sauevald.ee