Avalikud väljapanekud ja arutelud

Saue linnas asuvate katastriüksuste Kütise tn 4 ja Ridva tänav J1 piiride muutmine
Saue Vallavalitsus teatab, et Saue Vallavalitsuse 28. detsembri 2020. aasta korraldusega nr 61 on tunnistatud Saue Linnavalitsuse 22. märtsi 2017. aasta korraldusega nr 80 kehtestatud Saue linna Kütise tn 4 kinnistu ning selle lähiala detailplaneering kehtetuks ja määratud Kütise tn 4 kinnistul projekteerimistingimused. Nimetatud korralduse punkt 3 kohaselt tuleb Saue Vallavalitsusel korraldada piirimuudatus Saue vallale kuuluvate katastriüksuste Ridva tänav J1 ja Kütise tn 4 vahel nii, et liidetakse olemasoleva Keila TÜ kaupluse ning kavandatava keskusehoone vaheline tänavalõik Kütise tn 4 katastriüksusega.
 Arvamusavaldused esitada hiljemalt 14. veebruar 2021 e-postile info@sauevald.ee või postiaadressile Kütise tn 8, Saue linn 76505.