Avalikud väljapanekud ja arutelud

Instituudi tee 134 Alliku külas
Saue Vallavalitsus võttis 05.10.2022 aasta korraldusega nr 1051 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku küla Instituudi tee 134 (72701:001:2075, suurus 6 677 m², ärimaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurendada kehtivas detailplaneeringus määratud ehitusalust pinda 2200 m2-lt 2600 m2-le ja muuta hoonestusala paiknemist krundil, et mahutada piirkonnale vajalikke funktsioone ning tagada mugav ligipääs hoonele kõikidest ilmakaartest. Planeeringuga suurendatakse hoone kõrgust 12 m pealt 18 m peale ning kõrgust 4 korruseni. Parkimine planeeritakse lahendada valdavalt oma krundi piires nii maa peal kui ka hoone maa-aluses parklas ning lisaks kõrval katastriüksusel Juuliku-Tabasalu tee L 21. Juurdepääsud planeeritavale alale on kavandatud 11401 Laagri-Harku tee L 7 kinnistult, läbi Instituudi tee L 9 katastriüksuse. Üle viietuhande ruutmeetrise netopinnaga keskuses on planeeritud avada kobarkino, mitmesugused spordisaalid, restoranid-kohvikud, laste mängutoad, erinevate suurustega büroopinnad ning kaubandus- ja teeninduspinnad. Hoone katusele rajatakse katuseterrass, mis võimaldab korraldada üritusi aastaringselt. Välialale jäävad jalakäijasõbralikud puhke- ja rekreatsioonialad. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Tegemist on hoonestamata maa-alaga. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,7 ha. 
Planeeritav maa-ala asub Alliku külas, Instituudi tee ja Juuliku-Tabasalu tee L 15 ning Veskimöldre Kodukeskuse vahelisel alal. Kinnistu piirneb põhjast ärimaaga, lõunast üldkasutatava maaga, idast ja läänest transpordimaaga ning loodesse jääb tootmismaa sihtotstarbega kinnistu. 
 Detailplaneeringu avalikustamine toimub 10.11.2022 kuni 23.11.2022. 
Materjalidega on võimalik tutvuda esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn. Lisainfo: aive.mikk@sauevald.ee või tel +372 527 0869.
 
Tombu kinnistu Valingu külas 

Saue Vallavalitsus võttis 09.11.2022 aasta korraldusega nr 1179 vastu ja suunas avalikustamisele Valingu külas Tombu (72701:003:0022, suurusega 21036 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala asub Valingu külas, maakasutuse juhtotstarbega osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Kinnistu on hoonestamata ning maa-ala asub riigi kõrvalmaantee 11117 Valingu-Jõgisoo tee ja Ööbiku tee vahelisel maa-alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Tombu kinnistu 15-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute, kahe korteriga elamu ja ridaelamu püstitamiseks. Kokku moodustatakse 8 elamukrunti, millest 6 elamukrunti kavandatakse üksikelamute püstitamiseks, üks elamukrunt kahe korteriga elamu ja üks elamukrunt ühe ridaelamu (3 boksiga) püstitamiseks. Lisaks planeeritakse viis transpordimaa krunti, millest üks krunt kavandatakse planeeringualale juurdepääsutee rajamiseks koos jalgratta- ja jalgteega, kolm transpordimaa krunti moodustatakse planeeringualaga piirneva Ööbiku tee äärde, kuhu rajatakse jalgratta- ja jalgteed ja üks transpordimaa krunt moodustatakse 11117 Valingu-Jõgisoo riigitee äärde, kuhu on võimalik perspektiivis kavandada kergliiklustee ning mille väljaehitamist korraldab tulevikus Saue vald. Lisaks kavandatakse kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millest ühele krundile kavandatakse laste mänguväljaku rajamist. Tombu kinnistule kavandatakse juurdepääs avalikult kasutavalt teelt (Ööbiku teelt). Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Kinnistul hoonestusalade määramisel on arvestatud kitsendusest, mille kohaselt on riigi kõrvalmaantee 11117 Valingu-Jõgisoo teekaitsevöönd 30 m, kuhu hooned ei kavandata. Piirkonnas on olemas ühisveevarustus ja kanalisatsioon, millega on kavandatud liituda. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 2,1 ha. 

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 05.12.2022 kuni 18.12.2022 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel: 
 
Suve tee 2 Haiba külas
Saue Vallavalitsus võttis 11.05.2022 korraldusega nr 541 vastu ja suunas avalikustamisele Haiba külas Suve tee 2 (29701:006:0472) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga Suve tee 2 kinnistule moodustada 3 elamumaa krunti suurusega 1500 – 1770 m2, mida hoonestatakse üksikelamutega. Samuti moodustatakse 1 transpordimaa krunt ja 2 üldkasutatava maa krunti. 
Suve tee 2 kinnistu suurusega 6951 m2 asub Haiba küla edelapoolses osas Riisipere-Kernu tee ääres. Planeeringuala piirneb põhjast Riisipere-Kernu teega, idast Suve teega, lõunast elamumaa kinnistuga ja läänest hoonestatud maatulundusmaaga. Planeeringualale on tagatud juurdepääs Suve teelt. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
 
 Detailplaneeringu avalikustamine toimub 06.06.2022 kuni 19.06.2022.
Materjalidega on võimalik tutvuda esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn. Samuti on avaliku väljapaneku kestel võimalik detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel. Lisainfo: aive.mikk@sauevald.ee või tel 527 0869.
 
Kivila kinnistu Alliku külas
Saue Vallavalitsus võttis 04.05.2022 korraldusega nr 513 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Kivila (72601:001:1407) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga 8154 m2 suurusele Kivila kinnistule kavandada lasteaia hoone ja seda teenindavad rajatised. Lasteaia hoone on planeeritud 2-korruseline, mille ehitusalune pind on prognoositavalt 2000 m2 ning kavandatud 6- rühmaline.  
Kivila kinnistu suurusega 8154 m2 asub Alliku külas, Saue vallas. Kivila kinnistu piirneb põhja poolt Kaasiku teega, ülejäänud ilmakaartest tiheasustusalaga, kuhu on planeeritud ca 400 eluaset ning mis on praeguse seisuga veel hoonestamata. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
 
 Detailplaneeringu avalikustamine toimub 06.06.2022 kuni 19.06.2022.
Materjalidega on võimalik tutvuda esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn. Samuti on avaliku väljapaneku kestel võimalik detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel. 
Lisainfo: aive.mikk@sauevald.ee või tel 527 0869.