Avalikud väljapanekud ja arutelud

Saue Vallavalitsus võttis 6.09.2023 aasta korraldusega nr 834 vastu ja suunas avalikustamisele Saue linnas Tule tn 24 (72501:001:0284) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Idapoolt piirneb planeeritav ala Tule tänavaga ja loodepoolt elamumaadega. Planeeringualast põhja- ja lõunapoole jäävad äri-, tootmis- ja transpordimaad.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurendada kinnistu täisehituse protsenti 54%-ni ja määrata ehitusõigus 4 hoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga 7177 m² ja kõrgusega kuni 12 m. Planeeringuga kavandatakse olemasolevad ehitised rekonstrueerida ja püstitada Tule tänava poolsele küljele uus hooneosa, et tagada ühtlane ja sujuvate üleminekutega tänavaäärne hoonestus ning luua tänapäevastele nõuetele vastav kaasaegne tootmiskompleks. Ajutine PVC hall kuulub likvideerimisele. Planeeringualast loodesse jäävate elamute ja olemasolevate tootmishoonete vahel säilib ligi 30 m laiune haljasvöönd, kus on ette nähtud haljastuse tihendamine. Krundile juurdepääs on Tule tänav T23 katastriüksuselt. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkude lahendus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded.

Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas  ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud tootmismaa. Üldplaneeringu kohaselt võib tootmis- ja ärihoonete korral krundi täisehituse protsent olla reeglina kuni 40% (st on jäetud põhjendatud kaalutlusvõimalus ka selle suurendamiseks). Piirkonnas asub mitmeid kinnistuid, mille täisehituse protsent on üle 40%. Saue vald on põhjendatud juhtudel lubanud täisehituse protsenti tõsta kuni 50%-ni. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 11. oktoober kuni 24. oktoober 2023 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjalidega. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjalidega elektrooniliselt valla veebilehel. Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Monika Kõivult: + 372 5301 8124monika.koiv@sauevald.ee.

korraldus

asukohaskeem

põhijoonis

seletuskiri

koostöötabel

ruumiline illustratsioon

 

Saue Vallavalitsus võttis 6.09.2023 aasta korraldusega nr 835 vastu ja suunas avalikustamisele Aila külas Metsasalu (72701:003:0370), Rooma (72701:003:0192) ja Pärtli (72701:003:0201) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Metsasalu, Rooma ja Pärtli kinnistud asuvad Aila külas, Saue vallas. Põhjast, läänest ja lõunast piirneb planeeringuala elamukruntidega, läänest ja kagust maatulundusmaadega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Metsasalu ja Rooma kinnistud kaheks üksikelamu krundiks ja kaheks üksik- või kaksikelamu krundiks, nendele määrata elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kahe üksikelamu ja kahe üksik- või kaksikelamu ning abihoonete püstitamiseks. Lisaks eraldatakse transpordimaa ja Metsasalu kinnistult sotsiaalmaa, mis jääb avalikku kasutusse haljasalamaana. Juurdepääsutee rajatakse Mäe teelt ja kavandatavatele elamukruntidele nähakse ette juurdepääs rajatavalt siseteelt. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, kruntide tehnovarustus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.

Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas, planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa ning haljasala ja parkmetsamaa. Elamukrundid on planeeritud pere- ja ridaelamumaale. Detailplaneeringu  eesmärk  on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 11. oktoober kuni 24. oktoober 2023 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjalidega. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjalidega elektrooniliselt valla veebilehel. Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Monika Kõivult: + 372 5301 8124, monika.koiv@sauevald.ee.

korraldus

asukohaskeem

põhijoonis

tehnovõrkude koondplaan variant 1

tehnovõrkude koondplaan variant 2

seletuskiri

koostöötabel

ruumiline illustratsioon

 
Saue Vallavalitsus võttis 02.08.2023. aasta korraldusega nr 729 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri aleviku keskusala (Laagri alevikus asuvate Hoiu tn 1, 1a, 1b, 3, L3, 5, 5b, 8a, 8b, 10, 10a, 10b, 10c, 12, 12a, Vae tn 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 3c, 4a, 5, 5a, L5, 6a, Keldri tn 8 ja Kuuse põik 40, Veskitammi tn 4 ja 8) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, põhieesmärgiga korterelamute ning äri- ja segafunktsiooniga (sotsiaalmaa ning äri- ja tootmismaa) kvartali kavandamiseks.  Detailplaneering  algatati Saue Vallavalitsus 16. detsembri 2020. aasta korraldusega nr 1295. Detailplaneering  algatati Saue Vallavalitsus 16. detsembri 2020. aasta korraldusega nr 1295. Planeeringuala jääb Laagri keskusalale, Pääsküla jõe, Juuliku-Tabasalu maantee, Veskitammi, Hoiu, Vae tänavate vahelisele maa-alale. Detailplaneeringuala hõlmab Laagri aleviku keskosa ning tegemist on ca 21 ha suuruse maa-alaga, kus suurem osa territooriumist on hõivatud (ettevõttele AS Sagro) kuuluvate kasvuhoonete ja tootmishoonetega. Kasvuhooned on amortiseerunud ja osaliselt lammutatud. Olemasolev tootmishoonete ala lääneosas säilib. Planeeringu koosseisu on kaasatud ka Veskitammi tn 4 ja 8 kinnistud, kus paiknevad ühiskondlikud hooned (Laagi halduskeskus, raamatukogu ja Saue valla Kultuurikeskus).  
Lisainfot detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses:
 

Detailplaneeringu avalik arutelu

Saue Vallavalitsus korraldab 25. septembril 2023. aastal algusega kell 17.00 Laagri kultuurikeskuses, Veskitammi 8, Laagri alevik: Laagri aleviku keskusala detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste ja detailplaneeringu lahendust tutvustavate avaliku arutelu. Avaliku väljapaneku toimumise ajal (toimus 25. augustist kuni 7. septembrini 2023) esitati avalikkuse poolt detailplaneeringu kohta omapoolsed mõtted, ettepanekud ja märkused. Avalikul arutelul tutvustab detailplaneeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringu koostajad avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt + 372 53019887 maili.metsaots@sauevald.ee.

 
Saue Vallavalitsus võttis 02.08.2023. aasta korraldusega nr 730 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Hoiu tn 3c (72701:005:0662, suurusega 18130 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, põhieesmärgiga korterelamute püstitamiseks. Detailplaneering algatati 30. novembri 2022. aasta korraldusega nr 1282. Planeeringuala jääb Laagri keskusalale. Ala on piiratud naaberkinnistutega – põhjast Hoiu tn 3a elamumaaga, kus paikneb üksikelamu ja Hoiu tänavaga, idast Hoiu tn 3 ja Hoiu tn 1a tootmismaa kinnistutega, ning lõunast Päikese tänavaga ja läänest Hoiu tänav L3 transpordimaaga. Hoiu tn 3c kinnistu maasihtotstarve on tootmismaa ning maa-alal paiknes kasvuhoonete kompleks, mis oli põllumajandusliku tootmise ettevõte ja kuulus lammutamisele. Detailplaneeringuala jääb Laagri keskusalal piirkonda, kus suurem osa territooriumist oli hõivatud (ettevõttele AS Sagro) kuuluvate kasvuhoonete ja tootmishoonetega. Planeeringuala jääb Laagri aleviku keskusala detailplaneeringu vahelisele maa-alale. Planeeringuala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne piirkond, kus paiknevad nii elamud, kui ka äri- ja tootmishooneid, st hoonestus väga mitmekesine. Maa-alal puudub kõrghaljastus. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 2,0 ha. 
Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses. 
 
Detailplaneeringute avalikustamine toimub 25. augustist kuni 7. septembrini 2023. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Materjaliga on võimalik tutvuda ka tööaegadel valla Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik ja Saue vallamaja ruumides aadressil Kütise tn 8, Saue linn. Lähemat informatsiooni saab  tel  530 19887, maili.metsaots@sauevald.ee või tel 506 6974. Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta saab edastada e-kirja teel aadressile info@sauevald.ee 
 

Detailplaneeringu avalik arutelu

Saue Vallavalitsus korraldab 25. septembril 2023. aastal algusega kell 17.00 Laagri kultuurikeskuses, Veskitammi 8, Laagri alevik Laagri alevik Hoiu tn 3c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste ja detailplaneeringu lahendust tutvustavate avaliku arutelu. Avaliku väljapaneku toimumise ajal (toimus 25. augustist kuni 7. septembrini 2023) esitati avalikkuse poolt detailplaneeringu kohta omapoolsed mõtted, ettepanekud ja märkused. Avalikul arutelul tutvustab detailplaneeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringute koostajad avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt + 372 53019887 maili.metsaots@sauevald.ee.

 

Saue Vallavalitsus võttis 19.04.2023 aasta korraldusega nr 384 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Kopliveere (72601:001:0840) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Kinnistu asub Alliku külas Saue vallas, piirneb põhjast Ämari ja idast Kopli kinnistutega, mis mõlemad on maatulundusmaa sihtotstarbega. Kagust ja lõunast külgneb Kopliveere kinnistu elamumaa kruntidega, mis on moodustatud Võsa III a ja Kuldala I, Saueaugu VI ja Marja ning Kanika 13 ja 14 kinnistute detailplaneeringutega. Ülejäänud ilmakaartest piirneb kinnistu maatulundusmaadega. Planeeringuala lähedusse jäävad Kaasiku ja Kotka tee. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Kopliveere kinnistu elamu-, üldkasutatava ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete rajamiseks. Kopliveere kinnistule moodustatakse 19 elamukrunti, millest 13 üksikelamukrunti (suurusega alates 1500 m2) kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, 2 krunti (suurusega alates 2501 m2)  kavandatakse kahe paariselamu ja abihoonete püstitamiseks ning 4 krunti (suurusega alates 2800 m2) on planeeritud nelja ridaelamu püstitamiseks. Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt juurdepääsuteede rajamiseks ning kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) otstarbega krunti laste mänguväljaku ja/või spordiplatsi rajamiseks. Detailplaneeringu elluviimine kavandatakse etapiviisiliselt. Kavandatavatele elamukruntidele nähakse ette juurdepääs rajatavalt kvartali siseteelt. Sisetee planeeritakse ringteena, kvartalisse sissesõit nähakse detailplaneeringu rakendamise esimeses etapis ette Kotka teelt Metsatuka tee kaudu. Teises etapis ehitatakse valmis teine juurdepääs Kotka teelt läbi Mihkli-Põlde (detailplaneering kehtestatud) ja Kopli katastriüksuse (detailplaneering algatatud). Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, kruntide tehnovarustus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 5,9 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneeringu  eesmärk  on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga. 
Detailplaneeringu avalikustamine toimub 22. mai.2023 kuni 04. juuni.2023 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00 – 16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Saue vallamajas, Saue linn, Kütise tn 8, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Aive Mikult + 372 527 0869 aive.mikk@sauevald.ee.
 
Saue Vallavalitsus võttis 31.05.2023. aasta korraldusega nr 527 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Vanamänniku (katastritunnus 72701:001:0732, suurusega 6,69 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, põhieesmärgiga maa-alale ärikeskuse kavandamiseks. Vanamänniku kinnistu paikneb Alliku külas Laagri keskusest ca 1 km kaugusel, Instituudi tee äärsel ca 7,0 ha suurusel maa-alal, mis jääb olemasolevate ja kavandatavate elamurajoonide kesksele maa-alale (Metsavahi, Veskimöldre ja Kotka elamurajoon). Ala on hoonestamata, osaliselt haljastatud ja juurdepääsuga Kotka teelt. Vanamänniku kinnistu külgneb riigiteega 11401 Laagri-Harku km 2,3-3,0, ligi 700 meetri ulatuses, mis jääb Juuliku-Tabasalu ühendustee trassile. Kinnistu Laagri poolsel serval asub ringristmik, mis ühendab Laagri-Harku riigiteed Laagri ümbersõidutee kaudu Pärnu maanteega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Vanamänniku kinnistu äri-, tootmis-, üld- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus ärihoonete püstitamiseks. Vanamänniku kinnistule moodustatakse 3 ärimaa, 1 tootmismaa, 1 üldmaa ja 3 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Kaks ärimaa krunti moodustatakse ärihoonete (kuni 2-maapealse korrusega ja ühe maa-aluse parkimiskorrusega, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 15,0 m) püstitamiseks. Ärihoonete planeeritav funktsioon on kaubandus- toitlustus ja teenindusruumid. Lisaks moodustatakse 1 ärimaa krunt autopesula ja tankla-teenindusjaama ehitamiseks. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses. 
Detailplaneeringute avalikustamine toimub 26. juunist kuni 9. juulini 2023. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud Materjaliga on võimalik tutvuda ka tööaegadel valla Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik ja Saue vallamaja ruumides aadressil Kütise tn 8, Saue linn. Lähemat informatsiooni saab tel: 5193 0660 ja 506 6974. Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile info@sauevald.ee 

 
Alliku küla Vanamänniku kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu
 
Alliku külas Vanamänniku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise ajal esitati avalikkuse poolt detailplaneeringu kohta omapoolsed mõtted, ettepanekud ja märkused. Saue Vallavalitsus korraldab Alliku küla Vanamänniku kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 15. august 2023. aastal algusega kell 15.00 Saue vallamajas, Saue linn, Kütise tn 8. Avalikul arutelul tutvustab detailplaneeringu koostamise korraldaja avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.
 
Alliku küla Vanamänniku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
 
Vanamänniku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu toimus 15.08.2023 Saue vallamaja ruumides. Avalikul arutelul osales kokku 14 isikut, sh detailplaneeringust huvitatud isiku ja Saue Vallavalitsuse esindajad ning arvamusi esitanud isikud. Detailplaneeringu koostamise korraldaja tutvustas avalikul arutelul detailplaneeringu lahendust, andis ülevaate menetluse seisust, tutvustas avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti ning põhjendas detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi. Samuti vastas muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Avaliku arutelu tulemusel ei loobutud avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamustest. Arutelul lepiti kokku detailplaneeringu materjalide esitamises heakskiitmiseks Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile. Täiendav info Maili Metsaotsalt 53019887 maili.metsaots@sauevald.ee
 
Saue Vallavalitsus võttis 30.11.2022. aasta korraldusega nr 1284 vastu ja suunas avalikustamisele Kaasiku külas Männituka (72501:001:0140, pindala 9172 m2, üldkasutatav maa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga muuta Männituka kinnistu sihtotstarvet, et kavandada lasteaia hoone ja seda teenindavad rajatised (mänguväljakud, parkla) ning moodustada eraldi krunt kergliiklusteele. Valla tellimusel kavandatakse kinnistule lasteaed koos vajalike abihoonetega (laste varjualune vihmasteks ilmadeks, kuur ja muud analoogsed hooned). 
Männituka kinnistu piirneb põhja poolt 11381 Munalaskme-Laitse teega, läänest 11386 Laitse jaama teega ning lõunast Räägunurga (72501:001:0141) kinnistuga, mida läbib Mäeotsa tee. Lõuna poole jäävale Räägunurga kinnistule, mis kuulub vallale, on rajatud jäätmeplats. Planeeritavast kinnistust ida poole jääb Killu (29703:001:0050) kinnistu, mis on Saue valla üldplaneeringuga ette nähtud tiheasustusalaks. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,9 ha. 
 Detailplaneeringu avalikustamine toimub 12.01.2023 kuni 25.01.2023 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn (lõuna kell 12.00 – 13.00). Lisainfo: aive.mikk@sauevald.ee või tel +372 527 0869.