Avalikud väljapanekud ja arutelud

Avalikul väljapanekul on Saue linna keskusala väljaarendamise stardipauku tähistav detailplaneering

Saue Vallavalitsus võttis oma 22.05.2019 korraldusega nr 612 vastu ja suunas avalikustamisele Saue valla Saue linna Tule tn 8 ja 10 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu.

Tule tn 8 (72801:002:0054, suurusega 4118 m², sihtotstarbega ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ja Tule tn 10 (72801:002:0055, suurusega 5445 m², sihtotstarbega ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) kinnistud asuvad Saue linnas Tule tänava ääres Pärnasalu ja Koondise tänavate vahelises lõigus. Planeeringuala on hetkel äri- ja tootmismaa segasihtotstarbega maa-ala, millel asuvad üks äri- ja laohoone ning välised laoplatsid. Haljastatud front on Tule tänava ääres ning üksikud puud on ka Koondise tänava garaažide ääres.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine, maasihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine kaubandushoone, büroohoone ning korterelamute või ärihoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning esitatakse servituutide vajadus.

Planeeringualal moodustatakse kaks ärimaa sihtotstarbega krunti, millest ühele on plaanitud rajada kaubandushoone koos klientide parklaga ning teisele neljakorruseline büroohoone koos seda teenindava parklaga. Lisaks moodustatakse üks elamu või elamu- ja ärimaa segasihtotstarbega krunt, millele on plaanitud rajada üks kolme- ja üks neljakorruseline kortermaja või äripindadega kortermaja. Tule ja Keskuse tänavate ühendamiseks on ette nähtud vallale üle antava transpordimaa kinnistu moodustamine. Äripindadega korterelamute kõrvale jäävale Pärnasalu tänava transpordimaale on kavas rajada jalakäijate mugavamaks liikumiseks nn Pärnasalu promenaad, mis on kavas ühendada Keskuse tänavaga täiendava transpordimaa kinnistu abil.

Kehtiva Saue linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala näol tegemist perspektiivse keskuse maa-alaga, mis on kavas muuta linna olulisemaks äri- ja peamisi esmateenuseid pakkuvaks piirkonnaks võimaldamaks keskuse jätkusuutlikku ja ööpäevaringset kasutust. Detailplaneeringu eesmärk toetab Saue linna üldplaneeringu eesmärki, kuna kavandatav elamute, kaubandus- ja teenindusettevõtete ning büroode omavaheline kombineerimine vahel tagab keskuseala funktsionaalse mitmekesisuse ning sellele omase ööpäevaringse aktiivse kasutuse.

Saue Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 10.06.2019 - 25.06.2019. Materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööaegadel Saue Vallavalitsuses (Tule tn 7, Saue linn) ning digitaalselt Saue valla veebilehel. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Saue Vallavalitsusele hiljemalt 25.06.2019 postiaadressil Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald või e-posti aadressil info@sauevald.ee.

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri
Asukohaskeem
Kontaktvööndi skeem
Kvartali perspektiivne hoonestuskava
Tugiplaan
Põhijoonis
Illustratsioon
Tehnovõrkude koondplaan
Vertikaalplaneerimine
Elektrivarustuse skeem
Kooskõlastused ja koostöö

Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).
 

Saue Vallavalitsus võttis 05.06.2019. aasta korraldusega nr 685 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Porvali 1 (katastritunnus 72701:005:0608) ja Porvali 2 (katastritunnus 72701.005:0642) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Porvali 1 ja Porvali 2 kaheks elamumaa krundiks, üheks transpordimaa krundiks ning üheks sotsimaalmaa (üldkasutatav maa 100%) sihtotstarbega krundiks, kuhu kavandatakse lastemänguväljaku rajamist. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus 2-korruselisete ridaelamute püstitamiseks. Elamukruntidele kavandatakse kokku kaks 2-korruselist (4+6 boksiga) ridaelamut (kokku 10 boksi). Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeringuala asub Laagri keskusalal ning planeeritava maa-ala suurus on 0,5 ha. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
korraldus
asukohaskeem  

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 25.06.2019 kuni 08.07.2019 tööpäeviti kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt (vt üleval). 

 

Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt

                                                                                               Maili Metsaotsalt 654 1157

   maili.metsaots@sauevald.ee